⇒ Άμεσα μέτρα με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης κατά 10% το επόμενο διάστημα, με τελικό στόχο κατά 30% μέχρι το 2030.

⇒ Ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας

Εξοικονόμηση Ενέργειας - Μείωση Εκπομπών Co2

BEMS - Ενεργειακός Έλεγχος

Το Meton PLC και η πλατφόρμα Meterscope Manager στην υπηρεσία της εξοικονόμησης ενέργειας και της μείωσης εκπομπών Co2 στα κτίρια του δημόσιου τομέα.

BEMS για τα δημόσια κτίρια: Πλήρης έλεγχος HVAC, ενέργειας και φωτισμού - Υποστήριξη BACnet IP, KNX, M-Bus, wireless M-Bus, Modbus, MQTT για διασύνδεση με κάθε είδους συσκευή30% εξοικονόμηση ενέργειας και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

 • Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, συμπεριλαμβανομένων των κλιματιστικών μονάδων, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος.
 • Καθορισμός εσωτερικής θερμοκρασίας κτιρίων (μέγιστης/ελάχιστης). Η εσωτερική θερμοκρασία των κτιρίων γραφείων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, κατά τη θερινή περίοδο τηρείται στους 27ο C και κατά τη χειμερινή στους 19ο C.
 • Απενεργοποίηση ψύξης/θέρμανσης σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι.
 • Απενεργοποίηση εξοπλισμού γραφείου και φωτισμού σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι.
 • Χρήση του νυχτερινού αερισμού το καλοκαίρι και κατάλληλη σκίαση των κτιρίων, ανάλογα με την εποχή και μέτρα εξοικονόμησης σε ό,τι αφορά στον οδοφωτισμό και στην χρήση ηλεκτροφόρου εξοπλισμού.

BEMS για τα δημόσια κτίρια

 • Πλήρης έλεγχος HVAC, ενέργειας και φωτισμού
 • Υποστήριξη BACnet IP, KNX, M-Bus, wireless M-Bus, Modbus, MQTT για διασύνδεση με κάθε είδους συσκευή

Ενεργειακός Έλεγχος

 • Σταθερός ή φορητός εξοπλισμός μέτρησης ενέργειας, συμβατός με το πρότυπο EN 16247
 • Cloud SaaS λογισμικό που διευκολύνει την ανάλυση μετρήσεων για τον ενεργειακό έλεγχο

Πρόγραμμα Ηλέκτρα

Η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι ο σκοπός του προγράμματος Ηλέκτρα για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων.

Μέσω του προγράμματος, προκρίνονται και επιδοντούνται επεμβάσεις με στόχο την αναβάθμιση των κτιρίων σε ενεγρειακή απόδοση Β και την εξοικονόμηση της τάξης του 30% σε καταναλισκόμενη ενέργεια και εκπομπές Co2.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τον οδηγό για το Πρόγραμμα Ηλέκτρα σε αυτό το link. Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικά από τα βασικότερα στοιχεία του προγράμματος.

 

Πρόγραμμα Ηλέκτρα: Εξοικονόμηση Ενέργειας - Μείωση Εκπομπών Co2 - BEMS - Ενεργειακός Έλεγχος στα δημόσια κτίρια

Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας

Βασικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας αποτελούν οι παρακάτω πρωτοβουλίες:

 • Έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και λειτουργίας
 • Εφαρμογή λοιπών τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, αυτοματισμών και ελέγχου της λειτουργίας του κτιρίου
 • Αποδοτικότερα τεχνικά συστήματα θέρμανσης/ψύξης χώρων, φωτισμού και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, με την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Που απευθύνεται το πρόγραμμα Ηλέκτρα

Το σχέδιο απευθύνεται σε δημόσια κτίρια που ανήκουν στους παρακάτω τομείς:

 • Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, γηροκομεία κλπ)
 • Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, σχολεία κλπ)
 • Γραφείων (εγκαταστάσεις γραφείων, διοικητήρια κλπ)
 • Λοιπές Χρήσεις Κτιρίων (κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι μουσείων, εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ)

Πιο συγκεκριμένα, αφορά:

 • Κτίρια της κυβέρνησης 
 • Κτίρια ΟΤΑ, ΟΚΑ, ΝΠΔΔ (Δήμοι), Νοσοκομεία, ΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ, ΟΑΕΔ, Στρατός, Αεροπορία, Ναυτικό, Αστυνομία, ΜΚΟ, Γηροκομεία, Αναπτυξ. Εταιρείες, Μουσεία, Παδικοί σταθμοί, Βιβλιοθήκες, Γυμναστήρια, ΕΛΚΕ, Πανεπιστήμια, κ.α.

Προϋποθέσεις και προτεραιότητες

Προτεραιότητα στο ΗΛΕΚΤΡΑ θα έχουν τα ενεργοβόρα κτίρια και τα κτίρια τα οποία δεν επιτυγχάνουν τις επιθυμητές εσωτερικές συνθήκες χώρων.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή των στοιχείων κατανάλωσης πριν και μετά τις σχετικές επεμβάσεις.

Επιπλέον, θα πρέπει:

 • Ηλέκτρα - Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στο δημόσιο - Ενεργειακή αναβάθμιση

  Η τρέχουσα ενεργειακή απόδηση να είναι χειρότερη ή ίση με Γ.

 • Η πρόταση πρέπει να αφορά όλο το κτίριο και όχι επιμέρους τμήματα.
 • Η ωφέλιμη επιφάνεια θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500m2 (πλην εξαιρέσεων, για τις οποίες επιτρέπεται η υποβολή και για ωφέλιμη επιφάνεια έως 300m2)
 • Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι τουλάχιστον της τάξης των 100,000€ και να αφορούν το πολύ έως 1.5€ για κάθε εξοικονομούμενη κιλοβατώρα πρωτογενούς ενέργειας ετησίως.
 • Η εξοικονόμηση τεκμηριώνεται από τα πιστοποιητικά ενεργειακού ελέγχου πριν και μετά τις επεμβάσεις.
 • Οι επεμβάσεις θα πρέπει να φέρουν εξοικονόμηση τουλάχιστον 66.6MWh/έτος. Η εξοικονόμηση πρέπει να επιτυγχάνεται τόσο με τα ΠΕΑ όσο και με τους ενεργειακούς ελέγχους.
⇒ Εάν ο στόχος που τέθηκε κατά την προμελέτη δεν επιτευχθεί, το ποσό της επιδότησης θα μειώνεται αντίστοιχα με το ποσοστό αποτυχίας.

Με άλλα λόγια, εάν η εξοικονόμηση ενέργειας είναι 5% μικρότερη από αυτή που είχε τεθεί ως στόχος, το ποσό της επιδότησης θα είναι αντίστοιχα μειωμένο κατά 5%.

 
⇒ Η επιδότηση από το πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ είναι τουλάχιστον 50%, της τάξης δηλάδή τουλάχιστον των 50,000€.

Εάν επιτευχθεί ενεργειακή απόδοση Β+ ή το κτίριο χαρακτηριστεί ριζικά ανακαινισμένο, το ποσοστό της επιδότησης αυξάνεται σε 60% και 70% αντίστοιχα.

Για τις επενδύσεις σε ΑΠΕ (πχ φωτοβολταϊκά) και έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας, η επιδότηση είναι της τάξης του 15%.

Ενεργειακός έλεγχος - Πρότυπο EN 16247

Ο ενεργειακός έλεγχος διενεργείται από τους ελεγκτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και γίνεται βάσει προτύπου ΕΝ 16247

Επεμβάσεις

Οι επεμβάσεις (αντικατάσταση / εγκατάσταση, ή / και σε προσθήκη) που θα συμπεριληφθούν στις προτάσεις πρέπει να δηλωθούν ως “Εργασίες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης, υπο το πλαίσιο των κανόνων επιλεξιμότητας της πρόσκλησης του προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ”.

Γενικές επεμβάσεις αυτοματισμού, ελέγχου & καταγραφής ενέργειας

 • Στόχοι προγράμματος Ηλέκτρα - Εξοικονόμηση ετήσιας πρωτογενούς ενέργιας & μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον 30% - Μείωση ετήσιας δαπάνης για ηλεκτρικό ρεύμα

  Συστήματα αυτοματισμού, ελέγχου και καταγραφής ενέργειας ή/και σύστημα διαχείρισης ενέργειας του κτιρίου – BEMS

 • Τοποθέτηση κεντρικών, ή και ημικεντρικών μονάδων, που λειτουργούν σε συνδυασμό με Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες
 • Αντικατάσταση ή εγκατάσταση νέων βοηθητικών ηλεκτρολογικών συστημάτων για τη λειτουργία των αντλιών θερμότητας καθώς και για τις τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (καλοριφέρ)
 • Τοποθέτηση διατάξεων αυτοματισμών και αυτορρύθμισης για τον έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης
 • Αυτοματισμοί αντιστάθμισης
 • Θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων κτλ, καθώς και οι απαραίτητες συνοδευτικές ηλεκτρολογικές εργασίες
 • Όταν εγκαθίσταται νέα, ή αντικαθίσταται η μονάδα θέρμανσης, είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση συσκευών αυτορρύθμισης για την ρύθμιση της θερμοκρασίας σε κάθε δωμάτιο/χώρο

Σε περίπτωση αναβάθμισης του συστήματος θέρμανσης και ψύξης πρέπει να εγκαθίσταται αντιστάθμιση εξωτερικών συνθηκών, ή / και σύστημα διαχείρισης ενέργειας κτιρίου (BEMS), για τον κεντρικό έλεγχο της λειτουργίας όλων των συστημάτων και σύστημα διατάξεων αυτόματου ελέγχου που να το κατατάσσει στην αντίστοιχη κατηγορία Α ή Β.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να καταγράφονται και να επιτηρούνται οι ενεργειακές καταναλώσεις με την εγκατάσταση επικοινωνιακών ενεργειακών μετρητών. Το BEMS είναι σημαντικό να διαθέτει ένα ανοικτό επίπεδο επικοινωνίας (BACnet, Modbus κτλ) με όλα τα επιμέρους υποσυστήματα, επιτρέποντας την ανταλλαγή δεδομένων και λειτουργιών με τρίτες υπηρεσίες λογισμικού εξοικονόμησης ενέργειας. Στα κτίρια που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 3 των άρθρων 14 και 15 του ν. 4122/2013 είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου.

Εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ενέργειας (BEMS)

Στα κτίρια που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 3 των άρθρων 14 και 15 του ν. 4122/2013 είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για πλήρη εγκατάσταση του συστήματος (ηλεκτρολογική υποδομή και εγκαταστάσεις, αισθητήρες κλπ).

Στην περίπτωση παράλληλης εγκατάστασης και κεντρικού συστήματος διαχείρισης ενέργειας του κτιρίου (BEMS), ο έλεγχος του συστήματος μηχανικού αερισμού θα πρέπει να πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω αυτού.

Αναβάθμιση συστήματος ΖΝΧ για ζεστό νερό χρήσης: ένταξή του στο σύστημα BEMS σε ό,τι αφορά αυτοματισμούς, κυκλοφορητές, μόνωση σωληνώσεων, κλπ.

Φωτισμός - Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος φωτισμού

 • Εγκατάσταση αυτοματισμών σύζευξης φυσικού με τεχνητό φωτισμό,
 • Αναδιάταξης κυκλωμάτων για καλύτερο έλεγχο του φωτισμού,
 • Έλεγχος παρουσίας και ρύθμισης της έντασης φωτισμού (προτείνεται το dimming αντί του on/off), όπου καθίσταται εφικτό.

Είναι επιλέξιμες και οι δαπάνες και κάθε ηλεκτρολογικό βοηθητικό σύστημα για την σύνδεση με το σύστημα αυτοματισμών ελέγχου λειτουργίας.

Σημειώνεται ότι η εγκατάσταση φωτισμού πρέπει να μελετηθεί - υπολογιστεί εκ νέου λαμβάνοντας υπ’ όψιν την χρήση του κτιρίου, ακόμη και στην περίπτωση αντικατάστασης του συστήματος. Με τη μελέτη φωτισμού μπορεί να γίνει αναδιάταξη των φωτιστικών σημείων / σωμάτων.

Άλλες Επεμβάσεις

Επεμβάσεις που αφορούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης για την κάλυψη άλλων ενεργειακών αναγκών.

Ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Αντιστάθμιση της άεργου ισχύος των ηλεκτρικών καταναλώσεων

Προμελέτη εντός του επιλέξιμου προϋπολογισμού

Επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες δύναται να ανέλθουν έως του ποσοστού 12% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, με μέγιστο όριο επιδότησης το ποσό των 170.000€, είναι επίσης:

 • Προμελέτη
 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης υφιστάμενης κατάστασης (Α’ ΠΕΑ)
 • Αρχικός Ενεργειακός Έλεγχος
 • Μελέτες εφαρμογής των σχετικών έργων και ενέργειες για την πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων (Β’ ΠΕΑ, Β’ ενεργειακός έλεγχος)
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Σημειώσεις

Τα συστήματα που θα μπουν πρέπει να έχουν CE.

Ο δικαιούχος Φορέας υποχρεούται να διασφαλίζει τη λειτουργία και συντήρησή του έργου για πέντε (5) έτη ή για μεγαλύτερο διάστημα.

 

Διαβάστε περισσότερα για τη λύση της Infoscope Hellas στην εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια

 

 

Γενικές επεμβάσεις αυτοματισμού, ελέγχου & καταγραφής ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος φωτισμού, συμβατότητα με πρότυπο EN 16247
Ελληνικά