Το Meton στη συλλογή / επεξεργασία γάλακτος - Το Meterscope παντού μαζί σας

 

Πλήρης πρόσβαση στα δεδομένα σας από τον υπολογιστή του γραφείου σας, το table ή το κινητό σας.

Εγκατεστημένο ήδη σε περισσότερες από 400 επιχειρήσεις

 

Επιτήρηση θερμοκρασίας στο γάλα: Χαμηλό μικροβιακό φορτίο, προστασία από απώλεια αγαθών, διασφάλιση ποιότητας στο τυρί & το γιαούρτι

Παγολεκάνες / Σιλό

Καταγραφή θερμοκρασίας, βάρους, στάθμης, αναδευτήρα - Ειδοποιήσεις ασφαλείας

 

Παστεριωτής

Καταγραφή κατάστασης θέρμανσης, ωρών λειτουργίας, υγρασίας, setpoint, απόκλισης. Δυνατότητα συχνής καταγραφής μόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας

 

Λοιπός εξοπλισμός

Καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας / λειτουργίας εξοπλισμού ψύξης / επεξεργασίας γάλακτος / αποθήκευσης γαλακτοκομικών προϊόντων

 

 

 

Φάρμες / Κτηνοτροφικές μονάδες

 

Μέτρηση Βάρους

Φάρμες / Παγολεκάνες: Ασύρματη καταγραφή θερμοκρασίας, βάρους, στάθμης, αναδευτήρα - Ειδοποιήσεις ασφαλείας - Μείωση απωλειών, χαμηλό μικροβιακό φορτίο, διασφάλιση ποιότηταςΜη επεμβατική τοποθέτηση οικονομικά αποδοτικού αισθητήρα στο στόμιο του σιλό / παγολεκάνης εξωτερικά και υπολογισμός βάρους με καινοτόμο λογισμικό που προσαρμόζεται σε κάθε τύπο γεωματρίας (κάθετη, οριζόντια, κυλινδρική, οβάλ κοκ) και μεγέθους.

 

Η καταγραφή του βάρους δίνει επιπλέον τη δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης της χρήσης του εξοπλισμού (έναρξη γεμίσματος / αδειάσματος) και τη διάρκεια των διαδικασιών (ρυθμός ψύξης)

 

Καταγραφή ΘερμοκρασίαςΦάρμες / Παγολεκάνες: Ασύρματη συλλογή δεδομένων θερμοκρασίας, βάρους, στάθμης, αναδευτήρα - Ειδοποιήσεις ασφαλείας - Μείωση απωλειών, χαμηλό μικροβιακό φορτίο, διασφάλιση ποιότητας

Λήψη των δεδομένων θερμοκρασίας με επιπλέον αισθητήρα ή / και απευθείας από τον ελεγκτή του σιλό / παγολεκάνης. Ο έλεγχος καλής απόδοσης του εξοπλισμού προσαρμόζεται στις διαφορετικές διαδικασίες (εισαγωγή ζεστού γάλακτος, διαδικασία ψύξης, αποθήκευση, πλύση) ώστε να επιτυγχάνεται σωστή επιτήρηση για κάθε στάδιο χωρίς ψευδείς συναγερμούς.

 

Ένας επιπλέον αισθητήρας καταγραφής της θερμοκρασίας περιβάλλοντος προσφέρει ειδοποίηση για ακραίες εξωτερικές θερμοκρασίας και παρέχει δεδομένα για συγκριτικές μελέτες.

 

Επιτήρηση Αναδευτήρων

Αισθητήρας επιτήρησης της λειτουργίας των αναδευτήρων (έναρξη / παύση / διάρκεια) και εντοπισμός προβληματικών καταστάσεων (υπερφόρτωση, αστοχία)

 

Η πληροφορία που προκύπτει από το συνδυασμό των παραπάνω δεδομένων (βάρος, θερμοκρασία) δίνει στο σύστημα τη δυνατότητα να εκτιμά ορθά το πότε πρέπει να βρίσκονται σε λειτουργία και πότε όχι και να παρέχει σωστά τις αντίστοιχες ειδοποιήσεις ασφαλείας.

 

 

Μονάδες επεξεργασίας γάλακτος / Τυροκομεία

 

Φάρμες / Παγολεκάνες: Ασύρματη συλλογή δεδομένων θερμοκρασίας, βάρους, στάθμης, αναδευτήρα - Ειδοποιήσεις ασφαλείας - Μείωση απωλειών, χαμηλό μικροβιακό φορτίο, διασφάλιση ποιότητας

Κεντρική επιτήρηση

Δυνατότητα ενσωμάτωσης όλων των συσκευών της εγκατάστασης (σιλό / τανκ / παγολεκανών, ψυγείων, θαλάμων αποθήκευσης / ωρίμανσης προϊόντων, παστεριωτών κ.α.) και λήψη δεδομένων απευθείας από τους ελεγκτές του υφιστάμενου εξοπλισμού.

 

Εξειδικευμένη καταγραφή

Καταγραφή υψηλών θερμοκρασιών και προσαρμοσμένη επιτήρηση συγκεκριμένων συσκευών (παστεριωτών) με αυτόματη έναρξη καταγραφής ανά λεπτό κατά τη διάρκια της διαδικασίας παστερίωσης.

 

Επεκτασιμότητα

Μεγάλη γκάμα δυνατοτήτων επέκτασης με ασύρματους αισθητήρες θερμοκρασίας / υγρασίας, εκ των υστέρων προσθήκη νέων σημείων και καταγραφή ενεργειακών καταναλώσεων και άλλων στοιχείων.

 

 

 

Τι σας προσφέρει

 • Εποπτεία σιλό/παγολεκανών/δεξαμενών αποθήκευσης - Ειδοποιήσεις Ασφαλείας
 • Έλεγχος ρυθμού ψύξης & ωρών λειτουργίας
 • Μία καταγραφική μονάδα ανά εγκατάσταση για μεγαλύτερη αξιοπιστία και ευκολότερη διαχείριση
 • Eπιτηρείται 24/7 από την πλατφόρμα Meterscope Manager Web Portal ώστε να λάβετε ειδοποίηση ακόμα και σε περίπτωση δυσλειτουργίας της ίδιας της συσκευής ή διακοπής ρεύματος
 • Εξοικονόμηση χρόνου από την απαλλαγή τήρησης αρχείου καταγραφών χειροκίνητα - Διευκόλυνση διαδικασιών HACCP / ISO
 • Διασφάλιση λειτουργίας παστερίωσης στη σωστή θερμοκρασία με ακρίβεια - Καταγραφη κατάστασης θέρμανσης, setpoint, υγρασίας, απόκλισης
 • Δυνατότητα καταγραφής ανά λεπτό κατά τη διάρκεια της παστερίωσης
 • Επιτήρηση λοιπού εξοπλισμού (θερμοκρασία και δεδομένα λειτουργίας εξοπλισμού ψύξης / επεξεργασίας γάλακτος / αποθήκευσης γαλακτοκομικών προϊόντων)
 • Δυνατότητα επέκτασης με μετρητή ενέργειας για τον υπολογισμό των ενεργειακών καταναλώσεων
 • Υπολογισμός οικολογικού αποτυπώματος και απεικόνιση των ισοδύναμων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
 • Εργαλείο επίτευξης χαμηλού μικροβιακού φορτίου

 

Σε τι διαφέρει

 • Το σύστημα παρέχεται προρυθμισμένο χωρίς ανάγκη επιτόπου παραμετροποίησης
 • Διασυνδέεται με υφιστάμενο εξοπλισμό (παγολεκάνη, παστεριωτής, λοιπός εξοπλισμός)
 • Δεν απαιτεί εγκατάσταση προγράμματος σε κάποιο τοπικό υπολογιστή
 • Επεκτείνται με νέες συσκευές (μετρητές ενέργειας) και εξειδικευμένους αισθητήρες
 • Όλες οι αναβαθμίσεις λογισμικού γίνονται αυτόματα και το σύστημα είναι πάντα ενημερωμένο χωρίς εμπλοκή του χρήστη
 • Σε περίπτωση αντικατάστασης, χρησιμοποιείται "δίδυμη" συσκευή ώστε να υπάρχει συνέχεια στις υφιστάμενες καταγραφές και να μη χρειάζεται επαναρρύθμιση του λογαριασμού
 • Παρέχει αυτόματη εβδομαδιαία αναφορά με τους μέσους όρους λειτουργίας κάθε διασυνδεδεμένης συσκευής για τον εντοπισμό αποκλίσεων / δυσλειτουργιών
 • Σχεδιάζεται στην Ελλάδα και παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Επιτήρηση στο γάλα: Προστασία από απώλειες, διευκόλυνση διαδικασιών, χαμηλό μικροβιακό φορτίο, διασφάλιση ποιότητας

 

Παστεριωτής: Καταγραφή κατάστασης θέρμανσης, ωρών λειτουργίας, υγρασίας, setpoint, απόκλισης. Δυνατότητα συχνής καταγραφής μόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Σιλό / παγολεκάνες: Καταγραφή θερμοκρασίας, βάρους, στάθμης. Λοιπός εξοπλισμός: Καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας / λειτουργίας εξοπλισμού ψύξης / επεξεργασίας γάλακτος / αποθήκευσης γαλακτοκομικών προϊόντων

 

 

 

 

 

Καταγραφικό Θερμοκρασίας Meton Sense & Sense Plus

 
Καταγραφικό θερμοκρασίας / υγρασίας / ψηφιακών επαφών με 8 ενσωματωμένες εισόδους και δυνατότητα επέκτασης

Καταγραφικά θερμοκρασίας - καταγραφή θερμοκρασίας ψυγείου, ψυκτικού θαλάμου, καταψύκτη, βιτρίνας

 

 • Καταγραφή θερμοκρασίας ψυκτικών θαλάμων, ψυγείων, καταψύξεων, χώρων αποθήκευσης προϊόντων κ.α.
 • Παρακολούθηση ψηφιακών επαφών (κατάσταση λειτουργίας, πόρτα κ.α.) διάφορων συσκευών & έλεγχος ψηφιακών εξόδων (ρελέ, φωτεινή σήμανση, σειρήνα κοκ)
 • Υποστήριξη μεγάλης γκάμας αισθητήρων (RTDs: Pt100, Pt1000, 2 / 3 wire, Thermistors: NTC / PTC,  Thermocouple K, J,  generic signal transmitters 4...20mA, 0-10V) για την καταγραφή υγρασίας, στάθμης, πίεσης και θερμοκρασιών εκτεταμένου εύρους (-200oC, +1800oC), εξαιρετική ακρίβεια και καταγραφή σε μεγάλες αποστάσεις με το Meton Sense Plus

 

 

Διαβάστε περισσότερα

 

 

 

 

Καταγραφικό Σύστημα Meton Connect & Connect Plus

 
Καταγραφικό συλλογής δεδομένων απευθείας από τους ελεγκτές των διασυνδεδεμένων συσκευών

Δεδομένα από ελεγκτές (controllers) ψυγείων, ψυκτικών θαλάμων και άλλων συσκευών - μέτρηση εξειδικευμένων μεγεθών - διασύνδεση με εξειδικευμένους αισθητήρες

 

 • Καταγραφή των δεδομένων (θερμοκρασία, κατάσταση λειτουργίας επιμέρους στοιχείων, ψηφιακές επαφές) συσκευών ελέγχου ψύξης, ψυκτικών θαλάμων, ψυγείων, καταψύξεων, χώρων αποθήκευσης προϊόντων κ.α. Διασύνδεση με πλήθος ελεγκτών (πχ Dixell, Pego, Eliwell, LAE κ.α.) που χρησιμοποιούνται ευρέως στους επαγγελματικούς χώρους.
 • Παρακολούθηση ενεργειακών δεδομένων (κατανάλωση ενέργειας, ισχύς, τάση δικτύου, ρεύμα) σε συνδυασμό με έξυπνο μετρητή ενέργειας
 • Δυνατότητα συλλογής αναλογικών / ψηφιακών δεδομένων και από ενσωματωμένους αισθητήρες με το Meton Connect Plus

   

   

 

Δείτε τη λύση του Meton Connect, για μέτρηση και καταγραφή δεδομένων απευθείας από τους ελεγκτές των συσκευών

 

 

 

 
Επικοινωνήστε μαζί μας για τον τιμοκατάλογο και την παροχή στοιχείων πρόσβασης στο λογαριασμό επίδειξης

 

 

 

 

 

 

Meton Sense Plus - BMC edition (3G): Εύκολη & τυποποιημένη εγκατάσταση, αυτονομία δικτύου όπου απαιτείται

Κεντρικός κόμβος συλλογής & επικοινωνίας: Λαμβάνει τα σήματα από τους κόμβους παγολεκανών και μεταδίδει τα δεδομένα μέσω δικτύου σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας στην πλατφόρμα Meterscope Web Portal

Κόμβος Παγολεκάνης: Λαμβάνει σήματα & τα μεταδίδει ασύρματα ή ενσύρματα στον κεντρικό κοβο. Εγκαθίσταται και απεγκαθίσταται εύκολα και είναι ίδιος για κάθε παγολεκάνη

 

 

 

 

Επεξεργασία γάλακτος: Κατάσταση θέρμανσης / ωρες λειτουργίας / θερμοκρασία παστεριωτή. Λειτουργία αναδευτήρα / θερμοκρασία / βάρος / στάθμη παγολεκάνης & σιλό. Θερμοκρασία υγρασία χώρων και συσκευών σχετικών με το γάλα
Ελληνικά

Ενδεικτικό πελατολόγιο - Πελάτες & Συνεργάτες

Infoscope Hellas - Λύσεις καταγραφής και τηλεμετρίας - Πελατολόγιο